Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a kiskorú lányával erőszakoskodó négygyermekes apa- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Gyu­lai Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát annak a sza­bad­kí­gyó­si fér­fi­nak az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Békés Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az 51 éves fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2015. és 2020. között négy gyer­me­ke közül az egyik, akkor 9 éves, kis­ko­rú lány­gyer­me­ké­vel ott­ho­nuk­ban – kihasz­nál­va fele­sé­gé­nek távol­lé­tét – rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett, illet­ve végez­te­tett. A férfi ezen maga­tar­tá­sá­val gyer­me­ké­nek súlyos sze­xu­á­lis és érzel­mi trau­mát oko­zott, veszé­lyez­tet­te testi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét. Az elkö­ve­tő a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét nem ismer­te be.

A vád­eme­lést köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak, a kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyos­sá­gá­ra, vala­mint az elkö­ve­tés jel­le­gé­re és körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel ugyan­is tovább­ra is tar­ta­ni lehet a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­től, ezért az elkö­ve­tő vonat­ko­zá­sá­ban vál­to­zat­la­nul a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel, a letar­tóz­ta­tás­sal biz­to­sít­ha­tók az eljá­rás cél­jai. A fel­leb­be­zés tár­gyá­ban a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni, míg a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa kér­dé­sé­ben a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.