Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a minősített emberöléssel gyanúsított nő - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott nő letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki egy Szom­bat­hely köze­li köz­ség­ben meg­öl­te a fér­jét 2021 júliusában.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő kéz­zel, törött fel­mo­só fej­jel és bot­tal, köze­pes, illet­ve köze­pe­set meg­ha­la­dó erő­vel, össze­sen leg­alább 25-30 alka­lom­mal bán­tal­maz­ta a fején és test­szer­te a házas­tár­sát, az idős, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sér­tet­tet 2021. júli­us 14-re vir­ra­dó éjjel, egy Szom­bat­hely köze­li köz­ség­ben talál­ha­tó otthonukban.

Az egész­ség­ügyi álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len, ágy­ban fekvő sér­tett az elhú­zó­dó durva bán­tal­ma­zás miatt a szok­vá­nyos fáj­dal­mat, lelki meg­ter­he­lést több­szö­rö­sen meg­ha­la­dó olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meghalt.

A főügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.