Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradnak a kábítószer-terjesztők - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját, és tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a mély­kú­ti fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik­kel szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, pénz­mo­sás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt folyik jelen­leg a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken eljárás.

A vád­irat sze­rint a mély­kú­ti férfi és nő 2017. évtől kez­dő­dő­en a fia­tal­ko­rú gyer­me­két is bevon­va Mély­kú­ton fel­nőt­tek­nek és kis­ko­rú­ak­nak exta­sy tab­let­tát, kris­tályt és her­bált árult. A férfi az ebből szár­ma­zó pénz­összeg lep­le­zé­se cél­já­ból ingat­la­no­kat vásá­rolt és gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got is ala­pí­tott. Olyan eset­re is sor került, hogy a férfi annak érde­ké­ben, hogy több vásár­ló­juk legyen, a szá­má­ra mun­kát végző sze­mé­lyek egy részét nem pénz­zel, hanem bódí­tó hatá­sú anya­gok­kal fizet­te ki.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi és a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak a továb­bi fenn­tar­tá­sá­ra, mivel velük szem­ben az 5 évtől 25 évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett cse­lek­mé­nyek­re figye­lem­mel tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint bün­te­tett elő­éle­tük­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszélye.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az első­fo­kú vég­zé­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­te­tő­el­já­rás cél­jai kizá­ró­lag a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel érhe­tők el, ezért mind­két sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenntartotta.