Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány a balástyai halálesettel összefüggésben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki egy hely­be­li lakos halá­lát okozta.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. május 15-én, este 8 óra körül keve­re­dett szó­vál­tás­ba a sér­tet­tel Balás­tya kül­te­rü­le­tén, mely­nek során több alka­lom­mal, köze­pes – nagy erő­vel ököl­lel arcon ütöt­te. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en a föl­dön fekvő sér­tet­tet hátra hagy­va a hely­szín­ről eltá­vo­zott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek agyi sérü­lé­sei, töb­bek  között kopo­nya­űri vér­zé­se kelet­ke­zett. A súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban levő fér­fit más­nap reg­gel talál­ta meg egy hely­be­li lakos, aki az álla­po­tát látva men­tőt hívott. A kiér­ke­ző men­tő­sök még egy órát át pró­bál­ták orvo­si ellá­tás­ban része­sí­te­ni a fér­fit, aki ennek elle­né­re a hely­szí­nen elhalálozott.

A halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­vány a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy cse­lek­mé­nyét vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.