Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány a győri fegyveres rablóval szemben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki két nap­pal ezelőtt lövöl­dö­zött Győr egyik utcá­já­ban, majd a fegy­ve­ré­vel rabolt a köze­li benzinkútról.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elmúlt vasár­nap a reg­ge­li órák­ban Győr­ben egy férfi az út köze­pén gya­lo­golt és keze­i­vel meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett egy autót. Mikor az autó meg­állt, a gya­nú­sí­tott marok­lő­fegy­ver­rel két­szer a leve­gő­be lőtt, ezt köve­tő­en pedig a köze­li ben­zin­kút­hoz ment.

A ben­zin­kú­ton a férfi rágó­gu­mit és ener­gia­italt vett magá­hoz, majd kife­lé indult. Mikor az ott dol­go­zók fize­tés­re szó­lí­tot­ták fel, fel­mu­tat­ta a nála lévő fegyvert.

Az ügyész­ség a hely­szí­nen elfo­gott és őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tás­ra tett indít­ványt. Ennek indo­ka a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú férfi szö­ké­sé­nek, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye. Az indít­vány célja továb­bá a bűn­is­mét­lés megakadályozása.

A gya­nú­sí­tott­nak az eljá­rás során három bűn­cse­lek­mény­ről kell szá­mot adnia: minő­sí­tett rab­lás­ról, minő­sí­tett garáz­da­ság­ról és lőfegy­ver­rel vissza­élés­ről. A bün­te­té­si tétel – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – eléri a tizen­öt évet.