Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány a kapuvári emberölés elkövetőjével szemben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tást indít­vá­nyoz a múlt pén­te­ken Kapu­vá­ron meg­va­ló­sí­tott előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés gya­nú­sí­tott­já­val szemben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a har­minc­két éves ter­helt 2017. júli­us 27-én az esti órák­ban azért keres­te fel koráb­bi barát­nő­jét, mert nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tá­su­kat. Kapu­vár­ra kést, fém­dró­tot és bála­kö­tö­ző zsi­ne­get is vitt magával.

A ház­ban a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között vesze­ke­dés bon­ta­ko­zott ki azon, hogy a sér­tett szó­ra­koz­ni indult. Ekkor a gya­nú­sí­tott a bála­zsi­nórt hátul­ról a sér­tett fején átve­tet­te, és a sér­tet­tet addig foj­to­gat­ta, míg el nem ájult.

A sér­tett­hez az éppen meg­ér­ke­ző édes­ap­ja hívott segít­sé­get, a gya­nú­sí­tott pedig távo­zott a helyszínről.

A sér­tett a kór­há­zi ápo­lá­sa során éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség sze­rint a letar­tóz­ta­tás tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, ezért – elfo­gá­sát köve­tő­en – indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A 10 évtől 20 évig vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt meg­va­ló­sí­tó gya­nú­sí­tott ugyan­is a hely­szín­ről elszö­kött, és tovább­ra is fenn­áll az eset­le­ges szö­kés veszé­lye. Emel­lett tar­ta­ni kell az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­tól is, hiszen a bűn­cse­lek­mény esz­kö­ze­it elrejtette.

A letar­tóz­ta­tás kér­dé­sé­ben a Győri Járás­bí­ró­ság hoz a mai napon döntést.