Főoldal » Hírek » Letartóztatási indítvány az egyházi intézmények gazdasági vezetője ellen -a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a több egy­há­zi intéz­mé­nyért fele­lős gaz­da­sá­gi veze­tő­nek, aki 6,5 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó köz­ter­het mulasz­tott el beval­la­ni és megfizetni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az egyik egy­ház szo­ci­á­lis és okta­tá­si, neve­lé­si tevé­keny­sé­get foly­ta­tó intéz­mé­nye­i­nél gaz­da­sá­gi veze­tő­ként dol­go­zott. A férfi az adó­be­val­lá­sok benyúj­tá­sá­ért fele­lős sze­mély­ként a 2015 feb­ru­ár­já­tól 2022 janu­ár­já­ig ter­je­dő idő­szak­ban az ille­té­kes adó­ha­tó­sá­gok­nál a fog­lal­koz­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó köte­le­zett­sé­gek vonat­ko­zá­sá­ban valót­lan tar­tal­mú beval­lá­so­kat nyúj­tott be.

Az intéz­mé­nyek mun­ka­vál­la­lói részé­re meg­ál­la­pí­tott brut­tó mun­ka­bér­ből a kifi­ze­tés­kor a személyijövedelemadó-előleget és a járu­lé­ko­kat levon­ták, azon­ban a férfi a havi beval­lá­si és befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­nek nem, illet­ve nem tel­jes­kö­rű­en tett ele­get. A férfi az álta­la veze­tett intéz­mé­nyek tekin­te­té­ben a vizs­gált idő­szak­ban az alap­be­val­lá­so­kat jel­lem­ző­en nul­lás tar­ta­lom­mal vagy mini­má­lis fog­lal­koz­ta­tot­ti kör vonat­ko­zá­sá­ban teljesítette.

A férfi a gaz­da­sá­gi veze­té­se alatt álló intéz­mé­nyek vonat­ko­zá­sá­ban a valót­lan tar­tal­mú beval­lá­sok benyúj­tá­sá­val össze­sen közel 14 mil­li­árd forint brut­tó mun­ka­bér után mulasz­tot­ta el a köz­ter­he­ket beval­la­ni és befi­zet­ni az adó­ha­tó­ság­nak, és ezzel 6,5 mil­li­árd forint összeg­ben oko­zott vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.

A fér­fit a Nem­ze­ti Adó- és Vámi­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­gán külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 évtől 10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség azért kez­de­mé­nyez­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya, magas bün­te­té­si téte­le miatt fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Tar­ta­ni lehet attól is, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, a bizo­nyí­té­kok mani­pu­lá­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszélyeztetné.