Főoldal » Hírek » Letartóztatási indítvány egy autóipari cég érdekképviseleti szervének elnökségi tagjaival szemben – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra tett indít­ványt egy autó­ipa­ri cég érdek­kép­vi­se­le­ti szer­vé­nek két elnök­sé­gi tag­já­val szem­ben a külö­nö­sen jelen­tős érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik elnök­sé­gi tag 2019. évben lét­re­ho­zott egy Kft-t, mely­nek egy­sze­mé­lyi tulaj­do­no­sa és ügy­ve­ze­tő­je lett. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a lét­re­ho­zá­sát köve­tő­en két év alatt 536.892.500 forint érték­ben állí­tott ki fik­tív szám­lá­kat az érdek­kép­vi­se­le­ti szerv felé, melyek mögött valós tevé­keny­ség nem húzó­dott. A szám­lák ellen­ér­té­ké­nek kifi­ze­té­sét az érdek­kép­vi­se­let részé­ről min­den eset­ben maga a ter­helt tel­je­sí­tet­te a saját ügy­ve­ze­té­se alatt álló cég felé.

A ter­helt cége egyéb szám­lá­zá­si, üzle­ti kap­cso­lat­tal nem ren­del­ke­zik, kizá­ró­lag az érdek­kép­vi­se­le­ti szerv­vel áll gaz­da­sá­gi kap­cso­lat­ban, így meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a ter­helt az autó­gyár­tó cég érdek­kép­vi­se­le­ti szer­ve vagyo­ná­nak meg­szer­zé­se cél­já­ból hozta létre.

A férfi az érdek­kép­vi­se­le­ti szerv beszá­mo­ló­it több eset­ben ellent­mon­dó tar­ta­lom­mal maga nyúj­tot­ta be a bíró­ság­ra. A beszá­mo­ló­kat könyv­vizs­gá­ló nem vizs­gál­ta, hol­ott az köte­le­ző lett volna.

A gya­nú­sí­tott az elkö­ve­té­si idő alatt tíz ingat­lant vásá­rolt, melye­ket az eljá­rás­ról való tudo­más­szer­zé­sét köve­tő­en test­vé­ré­nek aján­dé­ko­zott. Kilenc ingat­lan­ra ennek elle­né­re zár alá vételt ren­del­tek el.

A másik elnök­sé­gi tag iga­zol­ha­tó jog­cím nél­kül 60.397.338 forin­tot vett fel kész­pénz­ben az érdek­kép­vi­se­le­ti szerv bank­szám­lá­já­ról, mely összeg egy részét befi­zet­te a saját bank­szám­lá­já­ra, más részét online sze­ren­cse­já­ték­ra köl­töt­te.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint mind­két fér­fi­val szem­ben meg­ál­la­pít­ha­tó a szökés-elrejtőzés veszé­lye, emel­lett részük­ről tar­ta­ni kell az eljá­rás nehe­zí­té­sé­től, továb­bá a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gét is szük­sé­ges meg­aka­dá­lyoz­ni, ezért a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.