Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány ingatlanszerzés céljából átvett 100 millió Ft elsikkasztása kapcsán

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 51 éves, Győr kör­nyé­kén lakó nőnek, aki 48 sér­tet­től össze­sen több mint 100 mil­lió Ft-ot vett át ingat­la­nok teher­men­tes meg­szer­zé­se cél­já­ból. Az ingat­la­no­kat azon­ban a gya­nú­sí­tott nem teher­men­te­sí­tet­te, azok tulaj­don­jo­gát sem sze­rez­te meg, az átvett pénzt pedig eltu­laj­do­ní­tot­ta.

 A pénz­össze­gek átvé­te­le 2015 nyara és 2016 októ­be­re között tör­tént.

Az indít­ványt a bűn­is­mét­lés és annak továb­bi veszé­lye indo­kol­ta. Emel­lett az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, okira­tok meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy elrej­té­sé­vel nehe­zí­te­né a bizo­nyí­tást.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt 48 rend­be­li sik­kasz­tás bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.