Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség a IX. kerületi emberölès ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Szó­vál­tás és lövöl­dö­zés tor­kol­lott halá­los kése­lés­be és bán­tal­ma­zás­ba a gyanú sze­rint. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két táma­dó letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. janu­ár 20-án a dél­utá­ni órák­ban, a IX. kerü­let, Telepy utcá­ban négy férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett. Az egyik férfi, a későb­bi sér­tett egy gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­ből több lövést is leadott, majd tár­sá­val együtt beme­ne­kült egy lép­cső­ház­ba. A konf­lik­tus­ban érin­tett másik páros, egy 20 éves férfi és 21 éves társa utá­nuk ment, és a 20 éves férfi egy kés­sel szív­tá­jé­kon szúr­ta a rá koráb­ban lövést leadó sér­tet­tet, majd bán­tal­maz­ni kezd­te. A föld­re eső sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­ban a 21 éves férfi is részt vett. A bán­tal­ma­zott rövid időn belül, a hely­szí­nen elhunyt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a táma­dó­kat pél­dás gyor­sa­ság­gal, még aznap elfog­ta, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel az ügyész­ség sze­rint fenn­áll mind szökésük-elrejtőzésük, veszé­lye, illet­ve meg­ala­po­zot­tan lehet attól tar­ta­ni, hogy újabb, szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.