Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványozott az ügyészség az angyalföldi emberölés ügyében – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A 35 éves férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2023. júli­us 13-án, a hajnali-kora reg­ge­li órák­ban egy XIII. kerü­le­ti lakás­ban a barát­nő­jé­re támadt, aki­nek kiol­tot­ta az éle­tét. A férfi az ölést köve­tő­en, már az esti órák­ban bal­eset­re hivat­koz­va beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, majd a ható­sá­gok elől meg­szö­kött és elfo­gá­sá­ig bujkált.

A rend­őr­ség haj­tó­va­dá­sza­tot indí­tott a férfi ellen, és 5 napon belül őri­zet­be vette, majd ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel elszö­ké­sé­re, sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re és a bűn­cse­lek­mény kiemelt tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re is figye­lem­mel nem lát sem­mi­lyen lehe­tő­sé­get eny­hébb kényszerintézkedésre.

 A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an hol­nap dönt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott, vide­ót tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/videon-az-elfogas