Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség az erzsébetvárosi gyújtogatás ügyében - rendőrségi videóval és fotókkal- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gyanú sze­rint a lom­ta­la­ní­tás­kor kitett tár­gya­kat gyúj­tot­ta fel a VII. kerü­let­ben. A tűz kiter­jed­tebb is lehe­tett volna. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 26 éves férfi 2020. novem­ber 28-án a kora reg­ge­li órák­ban, a VII. kerü­let­ben a lom­ta­la­ní­tás­kor a köz­te­rü­let­re kihe­lye­zett tár­gya­kat meg­gyúj­tot­ta és az így kelet­ke­ző tüze­ket táp­lál­ta. Mivel a tüzek köze­lé­ben gép­ko­csik és lakó­épü­le­tek vol­tak, a férfi cse­lek­mé­nyé­vel köz­vet­len veszély­hely­ze­tet idé­zett elő, a tűz tovább ter­jed­he­tett volna.

A buda­pes­ti rend­őrök elfog­ták a fér­fit, miköz­ben a tűz­ol­tók meg­fé­kez­ték a lán­go­kat.

A rend­őr­ség 4 rend­be­li köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a ter­hel­tet, a Fővá­ro­si Főügyész­ség pedig indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az ügyé­szi állás­pont sze­rint a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elszök­het­ne és lehe­tő­sé­ge lenne újabb, hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt elkö­vet­ni. 

Az indít­vány tár­gyá­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon hoz dön­tést.

Az elfo­gás­ról és a hely­szí­nen készült vide­ót és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szo-szerint-forro-nyomon-fogtak-el-a-gyujtogatot