Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség az óbudai bántalmazás ügyében – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kap­cso­la­ti erő­szak és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy 46 éves férfi 2020 ősze óta rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát azok­ban a III. kerü­le­ti laká­sok­ban, ahol lak­tak, a leg­több eset­ben közös kis­ko­rú gyer­me­kük előtt, illet­ve alkal­man­ként a gyer­me­ket is meg­ütöt­te. A gya­nú­sí­tott 2023. janu­ár 17-én a késő esti órák­ban ismét bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, ami miatt néhány órá­val később elfogták.

A rend­őri intéz­ke­dés során a gya­nú­sí­tott szin­tén agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, kis­ko­rú gyer­me­ké­vel a lakás­ba bezár­kó­zott, annak kinyi­tá­sá­ra és az elfo­gás­ra a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont beve­té­si egy­sé­gé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel került sor.

Az őri­zet­be vett fér­fi­val szem­ben testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­nek, véde­ke­zés­re vagy aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­nek, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja került közlésre.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, mivel a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­ge alap­ján a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­nek a reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­áll. Emel­lett, mivel a férfi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt már volt bün­tet­ve, illet­ve más bün­te­tő­el­já­rás is folyik elle­ne, a bűn­is­mét­lés veszé­lye is olyan köz­vet­len, hogy az csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel zár­ha­tó ki.

 A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont vide­ó­ját tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-obudai-bantalmazo