Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség egy bombarobbantással fenyegető férfi ügyében- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés, ember­ölés elő­ké­szü­le­te és köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást egy 26 éves férfi ellen.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint, miu­tán a bíró­ság 2021. már­ci­us 5-én kelt íté­le­té­vel a fér­fit cse­lek­vő­ké­pes­sé­get rész­le­ge­sen kor­lá­to­zó gond­nok­ság alá helyez­te, heti rend­sze­res­ség­gel fenye­ge­tő és becsü­let­sér­tő  tar­tal­mú üze­ne­te­ket kül­dött a járás­bí­ró­ság e-mail címére.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi, a gond­nok­ság alá helye­zé­se tár­gyá­ban indult pol­gá­ri ügy­ben eljárt bíró vala­mint a pszi­cho­ló­gus meg­ölé­sé­re vál­lal­ko­zott, továb­bá a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas olyan valót­lan tényt állí­tott, hogy köz­ve­széllyel járó ese­mény bekö­vet­ke­zé­se fenyeget.

Az elkö­ve­tő üze­ne­te­i­ben elő­adott bom­ba­rob­ban­tás­sal fenye­ge­tés alap­ján a rend­őrök, tűz­sze­ré­szek bevo­ná­sá­val átku­tat­ták a járás­bí­ró­ság épü­le­tét, a bíró lakó­he­lyét és a pszi­cho­ló­gus mun­ka­he­lyé­ül szol­gá­ló egész­ség­ügyi intéz­mé­nye­ket, azon­ban rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet egyik helyen sem találtak.

Meg­ál­la­pít­ha­tó továb­bá, hogy a férfi koráb­ban más ható­sá­gok­nak is kül­dött hason­ló fenye­ge­tő tar­tal­mú email üze­ne­te­ket, elle­ne zak­la­tás vét­sé­ge és köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rá­sok van­nak folyamatban.

A gya­nú­sí­tott jelen bűn­cse­lek­mé­nyét pró­ba­idő hatá­lya alatt követ­te el, koráb­ban a bíró­ság zak­la­tás vét­sé­ge és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt 1 év 6 hónap­ra pró­bá­ra bocsátotta.

 A férfi az őri­zet elren­de­lé­se ellen panasszal élt, majd a cse­lek­mé­nyek egy részé­re vonat­ko­zó­an bűnös­ség­re kiter­je­dő, beis­me­rő val­lo­mást tett.

A nyo­mo­zó főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság ma dönt.