Főoldal » Archív » Letartóztatta a bíróság a telephelyekre, tanyákra specializálódott betörőt

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség 8 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nye miatt kez­de­mé­nyez­te egy 29 éves bün­te­tett elő­éle­tű mező­be­ré­nyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki elő­sze­re­tet­tel tört be kül­te­rü­le­ti tanyák­ba, telep­he­lyek­re, ahon­nan főleg gáz­ola­jat és szer­szá­mo­kat tulaj­do­ní­tott el.

A gya­nú­sí­tott 2019. szep­tem­ber 8. és 30. napja között, három hét alatt hét külön­bö­ző tanyá­ba és telep­hely­re tört be Gyo­ma­end­rő­dön, Békés­csa­bán, Csa­ba­sza­ba­di­ban és Körös­la­dány­ban, és egy idén már­ci­u­si betö­rés is a szám­lá­já­ra írha­tó. Az egyik gyo­ma­end­rő­di telep­hely­ről egy 600 lite­res tar­tályt tulaj­do­ní­tott el, amely­ben 200 liter gáz­olaj volt, de nem vitte el félig üre­sen a tar­tályt, hanem a telep­he­lyen par­ko­ló mun­ka­gé­pek­ből fel­töl­töt­te a hiány­zó 400 liter­nyi üzem­anya­got is. Ezen felül a telep­he­lyen par­ko­ló műhely­ko­csi­ból hegesz­tőt, per­me­te­zőt, sarok­kö­szö­rűt, fúró­pisz­tolyt, olaj­eme­lőt és kulcs­kész­le­te­ket vitt el össze­sen 630.000,- Ft kárt okoz­va a telep­hely tulaj­do­no­sá­nak. Volt olyan tanya, ahol a gya­nú­sí­tott a beépí­tett főző­la­pot és sütőt bon­tot­ta ki és vitte el, más­hon­nan 2 db klí­mát „lova­sí­tott meg”. Cse­lek­mé­nye­i­vel össze­sen több, mint 1,8 M Ft kárt oko­zott.

A gya­nú­sí­tott eddig hét alka­lom­mal volt bün­tet­ve min­den eset­ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt; jelen bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert a körül­mé­nyek alap­ján vár­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­gá­ra figye­lem­mel tar­ta­ni lehet az elkö­ve­tő szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Emel­lett fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket meg­sem­mi­sí­te­né vagy elrej­te­né és ezzel a bizo­nyí­tá­si eljá­rást meg­ne­he­zí­te­né, ille­tő­leg az elő­éle­té­re, és arra figye­lem­mel, hogy meg­él­he­té­sét lopá­sok elkö­ve­té­sé­ből fedez­te, a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­állt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.