Főoldal » Hírek » Letartóztatta a bíróság az élettársát bántalmazó férfit - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a több­szö­rös vissza­eső Nóg­rád megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint tavaly év végén és 2021 év ele­jén több­ször bán­tal­maz­ta élettársát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020 novem­be­ré­nek egy éjje­lén ittas álla­pot­ban fél­té­keny­ség­ből vesze­ked­ni kez­dett élet­tár­sá­val, majd bán­tal­maz­ni kezd­te: az arcán, majd test szer­te ütöt­te, a fel­ső­tes­tén pedig meg is rúgta. A nő zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, a szem­héj és a szem­kör­nyék nyílt sebét, agy­ráz­kó­dást, és több­szö­rös bor­da­tö­rést szen­ve­dett, ez utób­bi nyolc napon túl gyógyult.

A gya­nú­sí­tott 2021. janu­ár 25-én haj­nal­ban ismét bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, most a bal vál­lát és a bal olda­lát ütöt­te, és bor­da­tá­jé­kon rúgta. Ekkor a nőnek könnyebb sérü­lé­sei kelet­kez­tek, de a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A több­szö­rös vissza­eső gya­nú­sí­tott leg­utóbb 2020 ápri­li­sá­ban sza­ba­dult bör­tön­bün­te­tés­ből, így a nőt mind­két­szer a fel­té­te­les sza­bad­ság alatt bán­tal­maz­ta. Ezért, és mivel a máso­dik bán­tal­ma­zás után meg­kí­sé­relt meg­szök­ni, az oszt­rák hatá­ron fog­ták el, a szö­kés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a nyo­mo­zá­si bíró – az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – elren­del­te a férfi letartóztatását.