Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a bűnügyi felügyelet szabályait megszegő férfit – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te egy 32 éves bátony­te­re­nyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki súlyo­san meg­szeg­te a bűn­ügyi fel­ügye­let szabályait.

A férfi ellen a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2022 őszén elkö­ve­tett bolti lopá­sok miatt foly­tat nyo­mo­zást, és mivel több­szö­rös vissza­eső, koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt.

2023 szep­tem­be­ré­ben – ügyé­szi indít­vány elle­né­re – a bíró­ság a letar­tóz­ta­tást meg­szün­tet­te, és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­ként a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, mely­nek ellen­őr­zé­sé­re a férfi 2023. szep­tem­ber 13-án elekt­ro­ni­kus nyom­kö­ve­tő esz­közt kapott.

A férfi a bíró­ság vég­zé­sé­ben tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül meg­je­lölt ingat­lant már a nyom­kö­ve­tő esz­köz fel­sze­re­lé­se nap­ján, majd más­nap, szep­tem­ber 14-én is enge­dély nél­kül elhagy­ta. Ezen utób­bi alka­lom­mal újabb bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett. Nála ruhá­zat­át­vizs­gá­lás során az intéz­ke­dő rend­őrök alu­fó­li­á­ban fehér színű kris­tá­lyos anya­got talál­tak, amely­ben az elvég­zett gyors­teszt keta­mint muta­tott ki, ezért elle­ne a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság kábí­tó­szer­bir­tok­lás vét­sé­ge miatt is eljá­rást indított.

Az ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­i­nak ismé­telt és súlyos meg­sér­té­se miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mely­nek a Pász­tói Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja helyt is adott, így a férfi ismét rács mögé került.