Főoldal » Hírek » Letartóztatták a bűnügyi felügyelet szabályait rendszeresen megszegő visszaesőt - fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a negy­ve­nes éve­i­ben járó sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it nem­csak soro­za­to­san meg­szeg­te, de a lábá­ra sze­relt tech­ni­kai esz­közt levág­ta és elrej­tő­zött a nyo­mo­zó ható­ság elől.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. novem­ber 21-én, Sal­gó­tar­ján­ban, egy ingat­lan udva­rán álló nyi­tott sze­mély­gép­ko­csi­ból ello­pott egy övtás­kát, ezzel a tulaj­do­nos sze­mé­lyi okmá­nya­in, bank­kár­tyá­ján, gázpisztoly-tartási enge­dé­lyén túl 100.000 forin­tot is zsák­má­nyolt. Aznap este kerék­pá­ro­zás köz­ben egy ingat­lan előtt par­ko­ló autót sze­melt ki, annak ajta­ját kinyi­tot­ta, azon­ban a ház és az autó tulaj­do­no­sa az udvar­ról kiér­kez­ve meg­za­var­ta cse­lek­mé­nye köz­ben, így ekkor kárt nem okozott.

Néhány nap­pal később rövid idő lefor­gá­sa alatt két újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el: egy köz­te­rü­le­ten par­ko­ló, zárt álla­po­tú autó egyik abla­kát betör­te, a kocsi­ban kuta­tott és ugyan érté­ke­ket elvin­ni nem tudott belő­le, de a ron­gá­lás­sal 20.000 forint kárt oko­zott. Ezután egy sal­gó­tar­já­ni épít­ke­zés mel­lett álló nyit­va hagyott teher­au­tó­ból lopott el egy tás­kát, mely­ből össze­sen 100.000 forint érték­ben külön­bö­ző típu­sú és cím­le­tű valu­tát, euró és forint apró­pénzt, vala­mint kul­csot emelt ki, a tás­kát a teher­au­tó alá dobta és távo­zott a helyszínről.

2021. decem­ber 3-án a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, meg­ha­tá­roz­va, hogy annak tar­ta­ma alatt a kije­lölt ingat­lant és az ahhoz tar­to­zó terü­le­tet nem hagy­hat­ja el enge­dély nél­kül, ezt a rend­őr­ség­nek nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel kel­lett ellenőriznie.

A férfi a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it 2022. már­ci­us 1. és ápri­lis 4. között több­ször is meg­szeg­te, de ezek csak úgy­ne­ve­zett zóna­sér­té­sek vol­tak, azaz a férfi elhagy­ta a tar­tóz­ko­dá­sá­ra meg­ha­tá­ro­zott területet.

Ápri­lis 5-én dél­után azon­ban a férfi a lábá­ra sze­relt, moz­gá­sát köve­tő tech­ni­kai esz­köz szí­ját levág­ta és isme­ret­len hely­re távo­zott, ezért a nyo­mo­zó ható­ság elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki ellene.

A nagy erők­kel vég­re­haj­tott, közel három órán át tartó for­ró­nyo­mos intéz­ke­dé­sek, adat­gyűj­té­sek és kuta­tás ered­mé­nye­kép­pen a – kere­sé­sét végző rend­őrök lát­tán futva mene­kü­lő – fér­fit üldö­zés után a zagy­va­pál­fal­vai vas­út­ál­lo­má­son elfogták.
 
Mivel a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi az elle­ne elren­delt kény­szer­in­téz­ke­dés alól magát kivon­ta és meg­szö­kött, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.
 
A bíró­ság dön­té­sét az ügyész, a férfi és védő­je is tudo­má­sul vet­ték, így az végleges.

Az elfo­gás­kor készült rend­őr­sé­gi fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken láthatóak:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/harom-oran-belul-rendorkezen-1#3