Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatták a fiatal nőt, akinek sorra lopták meg férfi vendégeit

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 19 éves, sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ven­dé­gei figyel­mét elte­rel­ve köz­re­mű­kö­dött abban, hogy isme­ret­len tár­sai a sér­tet­tek gép­ko­csi­ja­i­ból az érté­ke­ket megszerezhessék. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal nő rend­sze­res haszon­szer­zés végett elha­tá­roz­ta, hogy ügy­fe­le­ket fogad, akik­nek sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt, s miköz­ben ven­dé­gét a für­dő­szo­bá­ba hívja és figyel­mét elte­re­li, isme­ret­len társa a sér­tett ruhá­já­ból a gép­ko­csi kul­csát kive­szi, az autót átku­tat­ja, az ott talált érté­ke­ket eltu­laj­do­nít­ja, majd a kul­csot vissza­vi­szi, az ügy­fél pedig a lopást már csak a távo­zást köve­tő­en észleli.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott Veszp­rém­ben és Szé­kes­fe­hér­vá­ron négy sér­tet­tet káro­sí­tott meg, egyi­kük az elkö­ve­tés köz­ben ész­lel­te a bűn­cse­lek­ményt. A férfi a szo­bá­ba vissza­tér­ve látta, hogy ruhá­ja más­ként van leté­ve, mint ahogy hagy­ta, ezért ellen­őriz­te a nad­rág­zse­bét. A sér­tett, ami­kor ész­re­vet­te, hogy kocsi­kul­csa hiány­zik, gyor­san fel­öl­tö­zött, az autó­hoz sza­ladt, amely­ben két isme­ret­len férfi tar­tóz­ko­dott. Az elkö­ve­tők, akik a sér­tett pénz­tár­cá­ját addig­ra már meg­sze­rez­ték, ész­lel­ték a férfi köze­led­tét, az autó­ból kiug­rot­tak és elfu­tot­tak, azon­ban a jármű több mint 300 000 forint érté­kű indí­tó­kul­csát is maguk­kal vitték.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye miatt egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zé­se foly­tán nem végleges.