Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatták a halálos balesetet okozó moldáv embercsempészt – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki 2023. augusz­tus 1. nap­ján, reg­gel, az M5-ös autó­pá­lyán, Lajos­mi­zse köze­lé­ben árok­ba borult a sze­mély­gép­ko­csi­val. A bal­eset követ­kez­té­ben egy kis­ko­rú török állam­pol­gár éle­tét vesz­tet­te, míg a többi utas könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú férfi 2023. augusz­tus 7-én, a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­ben hét fő, Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san érke­zett török állam­pol­gárt – köz­tük két gyer­me­ket – vett fel az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba, majd elin­dult velük az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest irányába.

Lajos­mi­zse köze­lé­ben az elkö­ve­tő a gép­jár­mű­vel lesod­ró­dott az útról és előbb a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött, majd az ütkö­zést köve­tő­en a gép­jár­mű – a belső és a külső for­gal­mi sávo­kon keresz­tül – az olda­lá­ra borul­va az út menti árok­ba csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben az egyik gyer­mek olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, a többi utas könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vet­ték és több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek és halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­na­pi napon az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lalt indo­kok alap­ján elren­del­te, a bíró­ság vég­zé­se végleges.