Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a házi őrizetet is semmibe vevő 18 éves bolti tolvajt – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A járá­si ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta egy 18 éves lánnyal szem­ben, aki tár­sa­i­val szá­mos bolti lopást köve­tett el Balas­sa­gyar­ma­ton, miköz­ben a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it is több­ször meg­szeg­te.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság azért foly­tat nyo­mo­zást a lány és tár­sai ellen, mert 2023 janu­ár és május között több helyi élel­mi­szer­bolt­ból is lop­tak, össze­sen 262.128 forint érték­ben. Az üzle­tek­ből hét alka­lom­mal élel­mi­sze­re­ket, alko­ho­los ter­mé­ke­ket és vegyi árut pakol­tak a bevá­sár­ló­ko­csik­ba és fize­tés nél­kül pró­bál­ták távoz­ni. Cse­lek­mé­nye­i­ket rend­sze­rint ész­lel­ték az áru­há­zak alkal­ma­zot­tai, és fel­tar­tóz­tat­ták őket.

A gya­nú­sí­tott ellen foly­ta­tó­la­go­san, sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt folyik bün­te­tő­el­já­rás, mely­ben 2023. május 25. nap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el vele szem­ben. A lány azon­ban a házi őri­zet maga­tar­tá­si sza­bá­lya­it folya­ma­to­san meg­szeg­te, leg­alább nyolc alka­lom­mal hagy­ta el enge­dély nél­kül a szá­má­ra kije­lölt tar­tóz­ko­dá­si helyet.

Fia­tal­ko­rú­ak letar­tóz­ta­tás­nak csak akkor van helye, ha azt a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya indo­kol­ja. Jelen ügy­ben a soro­za­tos elkö­ve­tés és az eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bá­lya­i­nak több­szö­ri és súlyos figyel­men kívül hagyá­sa miatt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­delt.