Főoldal » Hírek » Letartóztatták a IX. kerületi késelés gyanúsítottját az ügyészség indítványára- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Szó­vál­tást köve­tő­en szúrt a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban egy férfi, a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a bíró­ság.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. janu­ár 16-án dél körül, a IX. kerü­let, Ferenc kör­úton, egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban egy tár­sa­ság szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­vel, a későb­bi sér­tet­tel. A tár­sa­ság egyik tagja, egy 23 éves férfi elő­vett egy kést és mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet. A meg­szúrt férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, éle­tét csak az érte­sí­tett men­tők gyor­sa­sá­ga és a szak­sze­rű, kór­há­zi orvo­si ellá­tás men­tet­te csak meg.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a táma­dó tár­sa­it pél­dás gyor­sa­ság­gal azo­no­sí­tot­ta és egy nap­pal később elfog­ta, amely alap­ján a táma­dó kilé­te is ismert­té vált. Ennek hatá­sá­ra a kést hasz­ná­ló férfi is fel­ad­ta magát.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel az ügyész­ség sze­rint fenn­állt mind a szökés-elrejtőzés, mind a bűn­is­mét­lés veszé­lye.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra, az indít­vánnyal egye­ző okok alap­ján.

A vég­zés vég­le­ges.