Főoldal » Hírek » Letartóztatták a játékpisztolyos rablót – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 21 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal akar­ta elven­ni a sér­tett pénzét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2024. feb­ru­ár 25-én, este, Mát­ra­ve­re­bél­yen fel­fi­gyelt a busszal haza­ér­ke­ző isme­rő­sé­re. Meg­szó­lí­tot­ta azzal, hogy rend­őr­sé­gi eljá­rás folyik elle­ne, el akar­ják őt vinni és pénz­re lenne szük­sé­ge. Az utas elmond­ta, hogy nincs pénze, mire a gya­nú­sí­tott eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta őt a pénze átadá­sá­ra, és hogy kéré­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon, elő­vett egy pisz­toly­nak lát­szó tár­gyat, így fenye­get­te áldo­za­tát. Ezt látva egy járó­ke­lő sie­tett oda, fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt, hogy hagy­ja békén az utast, mire az a nála lévő sza­tyor­ba tette a fegy­ve­rét és elszaladt.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói hamar fel­ku­tat­ták, őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

Az ügyész­ség is indít­vá­nyoz­ta ezt a férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa végett, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pedig az ügyé­szi indít­vánnyal mara­dék­ta­la­nul egyet­ért­ve elren­del­te a letartóztatását.

A dön­tés jogerős.

A rend­őr­ség – képek­kel illuszt­rált – saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jatek-pisztollyal-akart-penzt-es-cigarettat