Főoldal » Hírek » Letartóztatták a szervezett csalásokat irányító férfit - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gya­nú­sí­tott Domi­ni­kán élt álné­ven, a rend­őrök azon­ban elfog­ták, és a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letartóztatta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban élő 30 éves magyar férfi 2014. év júni­u­sá­tól, bűn­tár­sai segít­sé­gé­vel magyar­or­szá­gi sér­tet­tek sérel­mé­re köve­tett el csalásokat.

A férfi a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint össze­sen csak­nem 500 áldo­zat­tól, mint­egy 1,2 mil­li­árd forin­tot csalt ki. Az ügy­nek 130 gya­nú­sí­tott­ja van, a fér­fin kívül 2 fő már koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ba került, másik 2 sze­mély pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A férfi a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­se, vala­mint a valós sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak lep­le­zé­se érde­ké­ben a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban éve­kig hamis útle­vél­lel, álné­ven élt, egé­szen az elfogásáig.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Gaz­da­sá­gi Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói szak­sze­rű és ala­pos nyo­mo­zás­sal fel­de­rí­tet­ték az elkö­ve­tői kört és azo­no­sí­tot­ták a kül­föl­dön élő férfit.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyai alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2019 ápri­li­sá­ban, majd a 2021 máju­sá­ban a fér­fi­val szem­ben euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki. A főügyész­ség továb­bá a gya­nú­sí­tott domi­ni­kai tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, majd az elfo­gá­sa érde­ké­ben jog­se­gély kérel­mek­kel for­dult a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság igaz­ság­ügyi ható­sá­gai felé.

A magyar ügyész­ség és rend­őr­ség kiemelt haté­kony­ság­gal műkö­dött együtt a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság Leg­főbb Ügyész­sé­gé­vel és rend­őr­sé­gé­vel nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben, a kap­cso­lat­fel­vé­tel­ben Fran­cia­or­szág buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­ge is köz­re­mű­kö­dött. A domi­ni­kai ható­sá­gok idő­sze­rű­en és ered­mé­nye­sen nyúj­tot­tak nem­zet­kö­zi jog­se­gélyt, amely alap­ján a fővá­ro­si nyo­mo­zók­kal együtt­mű­köd­ve a gya­nú­sí­tot­tat 2021. júni­us 2. nap­ján elfog­ták, és Német­or­szá­gon keresz­tül Magyar­or­szág­ra hozták.

A meg­lé­vő ada­tok alap­ján meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban foly­ta­tott élet­vi­te­lét az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből fedez­te, legá­lis jöve­del­me nem volt, kife­je­zet­ten arra ren­dez­ke­dett be, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek­ből tart­sa fenn magát. Emel­lett alap­pal kell tar­ta­ni attól, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást és a nyo­mo­zás ered­mé­nyes befe­je­zé­sét. A magát éve­ken keresz­tül bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből fenn­tar­tó, kife­je­zet­ten csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­re beren­dez­ke­dő férfi esté­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reális.

Mind­ezek alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dést, a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amit a bíró­ság elren­delt. A vég­zés nem végleges.

A rend­őr­ség – vide­ót is tar­tal­ma­zó – köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/dominikan-vagtak-le-a-bunszervezet-csapjait