Főoldal » Archív » Letartóztatták a társait gyermekotthonban terrorizáló fiatalt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal­ko­rú­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy gyer­mek­ott­hon­ban ter­ro­ri­zál­ta társait.

A 14. élet­évét betöl­tött gya­nú­sí­tott testi ere­jé­vel és agresszi­vi­tá­sá­val is kitűnt a tár­sai közül, ezért erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va a gyer­mek­ott­hon több lakó­já­tól verés­sel, illet­ve verés­sel való fenye­ge­tés­sel elvet­te a havi zsebpénzét.

Elő­for­dult, hogy őket erő­szak­kal külön­bö­ző mun­kák elvég­zé­sé­re – így mosás­ra, taka­rí­tás­ra – kény­sze­rí­tet­te, de tör­tént olyan is, hogy tár­sa­it ok nél­kül, pusz­tán azért bán­tal­maz­ta, hogy testi ere­jét fitog­tas­sa, őket megfélemlítse.

A rab­lás­sal, önbí­rás­ko­dás­sal, kény­sze­rí­tés­sel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott fia­tal elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, ame­lyet javí­tó­in­té­zet­ben haj­ta­nak végre.