Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a több milliós kárt okozó fiatalkorút – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te egy 18 éves sal­gó­tar­já­ni fiú letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val betört egy sta­di­on­ba és egy vál­lal­ko­zó telep­he­lyé­re is.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott és tár­sai 2023. már­ci­u­sá­ban egy sal­gó­tar­já­ni sta­di­on­ba tör­tek be oly módon, hogy az ajtón talál­ha­tó rácsot befe­szí­tet­ték, majd az ajtót is benyom­ták. A több szin­tes főépü­let­ben a falak­ból kiszag­gat­ták az elekt­ro­mos veze­té­ke­ket, vala­mint 27 darab csap­te­le­pet, egy rou­tert, moz­gás­ér­zé­ke­lő lám­pá­kat, rácso­kat, csa­tor­na­fe­de­le­ket és több méter­nyi lefo­lyó­csa­tor­nát zsák­má­nyol­tak, köz­ben több tár­gyat is megrongáltak.

A mel­lék­épü­let­be ugyan­ilyen módon jutot­tak be, onnan továb­bi nagy mennyi­sé­gű kábelt, a pálya öntö­zé­sé­hez szük­sé­ges kel­lé­ke­ket, tar­tó­áll­ványt, körül­be­lül 500 méter­nyi töm­lőt, kézi­szer­szá­mo­kat lop­tak el.

A fiú egyik tár­sá­val júli­us végén egy hely­bé­li vál­lal­ko­zó telep­he­lyé­ül szol­gá­lató ingat­lan­ba is betört, onnan egy ben­zin­mo­to­ros fűka­szát, akku­mu­lá­to­ros fúró­gé­pe­ket, fle­xet, fűré­sze­ket, rez­gő­csi­szo­lót és 30 méter­nyi réz hegesz­tő kábelt emel­tek el.

A gya­nú­sí­tot­tak a lopá­sok­kal össze­sen 1.939.000, a ron­gá­lá­sok­kal továb­bi 2.505.000 forin­tos kárt okoz­tak a sértetteknek.

A fia­tal fiú ellen több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, jelen ügy­ben elfo­ga­tó­pa­rancs útján fog­ták el. Elfo­gá­sa­kor az őt iga­zol­ta­tó rend­őrök­nek álné­ven mutat­ko­zott be, így pró­bált kibúj­ni a fele­lős­ség­re vonás alól.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a 18 éves fiút, az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek külö­nös tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel, a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt kez­de­mé­nyez­te a letartóztatását.

A járás­bí­ró­ság az ügyész­sé­gi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést vele szemben.

Stadion, ahová a fiú társaival betört, majd több tárgyat megrongáltak.