Főoldal » Hírek » Letartóztatták a több nőt megtámadó férfit - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 31 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint keve­sebb, mint egy órán belül, min­den előz­mény nél­kül négy nőt táma­dott meg. Hár­mat egy kőbá­nyai bevá­sár­ló­köz­pont­ban, egyet pedig Zug­ló­ban, a nyílt utcán. 

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga foly­tat nyo­mo­zást súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nyo­mo­zás ada­tai, vala­mint a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi körül­mé­nyei alap­ján kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás­ra látott ala­pot, ezért erre tett indítványt.

A gya­nú­sí­tott a beje­len­tett lakó­he­lyén nem tar­tóz­ko­dik, és a kihall­ga­tá­sán más tar­tóz­ko­dá­si helyet sem tudott meg­ad­ni a nyo­mo­zó ható­ság­nak, elfo­gá­sá­ra is csak elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sá­val kerül­he­tett sor. Mun­ka­he­lye, jöve­del­me nincs és csa­lá­di kap­cso­la­tok­kal sem ren­del­ke­zik, sze­mé­lyi körül­mé­nyei rendezetlenek.

A férfi bün­tet­len elő­éle­tű, ugyan­ak­kor a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­re, és külö­nö­sen az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re - rövid időn belül, min­den előz­mény nél­kül több nőt táma­dott meg - tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye a gya­nú­sí­tott ese­té­ben valós és köz­vet­len, azt csu­pán a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel lehet kiküszöbölni.

Az ügyé­szi indít­vánnyal a nyo­mo­zá­si bíró egyet­ér­tett és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A letar­tóz­ta­tást a bíró­ság az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben ren­del­te végrehajtani.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szo-nelkul-utott-orizetbe-vettek

Az ügy­nek továb­bi sér­tett­jei is lehetnek.