Főoldal » Hírek » Letartóztatták az 1-es villamoson történt késelés gyanúsítottját – rendőrségi videóval az elfogásról- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ták azt a fér­fit, aki azzal gya­nú­sít­ha­tó, hogy nya­kon  szúrt egy idős­ko­rú sér­tet­tet, aki rá mert szól­ni, hogy meg­fe­le­lő­en hord­ja a maszkot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 40 éves férfi 2020. novem­ber 12-én, a kora reg­ge­li órák­ban a IX. kerü­let, Köny­ves Kál­mán kör­úton köz­le­ke­dő 1-es vil­la­mo­son uta­zott úgy, hogy az álta­la viselt maszk nem takar­ta az orrát. Egy idős­ko­rú utas fel­hív­ta a fér­fit arra, hogy meg­fe­le­lő­en hord­ja a masz­kot. A fel­szó­lí­tott fel­há­bo­ro­dott ezen és bán­tal­maz­ni kezd­te a rászó­ló sér­tet­tet, majd ami­kor a sér­tett segít­sé­get kért a jár­mű­ve­ze­tő­től, a ter­helt elő­vett egy kést és meg­ölés­sel fenye­get­ve nya­kon szúr­ta idős­ko­rú utas­tár­sát, ezután leszállt a vil­la­mos­ról és elhagy­ta a helyszínt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság rend­őrei néhány órán belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a táma­dót, akit őri­zet­be vettek.

A sér­tett ugyan csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban kizá­ró­lag a vélet­len­nek köszön­he­tő­en nem követ­ke­zett be súlyo­sabb, halá­los sérü­lés. Ezért az eljá­rás tár­gyát képe­ző cse­lek­mény ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra lehet alkalmas.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy állás­pon­tunk sze­rint fenn­áll a gya­nú­sí­tott szökésének-elrejtőzésének, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszélye.

A nyo­mo­zá­si bíró a kény­szer­in­téz­ke­dést az indít­vány indo­ka­i­val egyet­ért­ve, egy hónap­ra elrendelte.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbeztek.

A rend­őr­ség elfo­gás­ról készí­tett vide­ó­ja itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-az-1-es-villamoson-keselot-video-az