Főoldal » Archív » Letartóztatták az élettársát halálra verő férfit

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó test sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. már­ci­us 14-én, éjsza­ka, Lajos­mi­zsén itta­san olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, hogy a nő bele­halt a sérülésekbe.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 14-én, este az élet­tár­sá­val ita­lo­zott egy lajos­mi­zsei kocs­má­ban. Már itt szó­vál­tás­ba keve­red­tek, a férfi több­ször ragad­ta meg erő­tel­je­sen az egyre itta­sabb sér­tet­tet. 23 óra 30 perc­kor gya­log haza­in­dul­tak az albér­le­tük­be, útköz­ben azon­ban ismét összevesztek.

A férfi egy­szer tenyér­rel, majd két­szer ököl­lel meg­ütöt­te élet­tár­sa fejét, aki emi­att a föld­re zuhant. A férfi a föld­re került sér­tet­tet a lábán és test­szer­te több­ször meg­rúg­ta, majd tovább indult. A férfi a föld­ről fel­ke­lő és eleső nőt haza­vit­te, ágyba fek­tet­te. Ekkor vette észre, hogy a sér­tett már nem él, de a men­tő­ket és a rend­őrö­ket alkal­mi mun­ka­adó­ja segít­sé­gé­vel csak más­nap reg­gel érte­sí­tet­te. A sér­tett halá­lát a kopo­nyát ért ütés miatt kiala­kult kopo­nya­űri vér­zés okozhatta.

A fér­fit - aki beis­mer­te a tet­tét - a rend­őrök még már­ci­us 15-én őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, majd kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt – 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - tar­ta­ni kell attól, hogy a román állam­pol­gár­sá­gú, állan­dó magyar­or­szá­gi lakó- és mun­ka­hellyel nem bíró gya­nú­sí­tott a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő ezen kívül az is, hogy a gya­nú­sí­tott tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zést az ügyész és a gya­nú­sí­tott is tudo­má­sul vette.