Főoldal » Hírek » Letartóztatták az embercsempészéssel gyanúsított férfiakat - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton indít­vá­nyoz­ta annak a két román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őr­jár­őrök az M86-os autó­úton, Ölbő köze­lé­ben 2021. május 14. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben össze­sen három mig­ránst akar­tak ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­ak egy sze­mély­au­tó­ba a három mig­ránst, akik a magyar határt is ille­gá­li­san lép­ték át, Berettyó­új­fa­lu­ban vet­ték fel, hogy őket Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lít­sák és ille­gá­li­san, Auszt­ri­á­ba juttassák.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat a Vas megyei rend­őrök őri­zet­be vet­ték, a három afgán mig­ránst, akik nem ren­del­kez­tek érvé­nyes magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel, ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás alá vontak.

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja teg­nap elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.