Főoldal » Archív » Letartóztatták az iskolatársát hátba szúró tizenhárom éves gyanúsítottat

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a tizen­há­rom éves lány­gyer­mek­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. decem­ber 29-én egy esz­ter­go­mi gyer­mek­ott­hon­ban hátba szúr­ta tizen­öt éves iskolatársát. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a tizen­há­rom éves gya­nú­sí­tott 2019. decem­ber 29-én 17 óra 30 perc körül az egyik esz­ter­go­mi gyer­mek­ott­hon­ban előz­mény nél­kül, egy alka­lom­mal, 11,5 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kés­sel a jobb lapoc­ka alat­ti részen hátba szúr­ta isko­la­tár­sát, aki a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint emi­att súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az igaz­ság­ügyi gyer­mek­pszi­chi­á­ter szak­ér­tő elsőd­le­ges véle­mé­nye sze­rint a gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tás­sal, így az álta­la elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt büntethető.

A gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­ményt fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén más sze­mélyt jog­el­le­ne­sen befolyásolna.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát élet­ko­rá­ra figye­lem­mel javí­tó­in­té­zet­ben szük­sé­ges végrehajtani.