Főoldal » Hírek » Letartóztatták az önbíráskodó dílert - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy kábítószer-kereskedő letar­tóz­ta­tá­sát, aki az utcán bán­tal­maz­ta adó­sát.

A 31 éves férfi 2022. már­ci­us 27-én, Job­bá­gyi­ban, az utcán ész­re­vet­te egy adó­sát, akit fel­szó­lí­tott, hogy a tar­to­zá­sát fizes­se meg, eköz­ben bán­tal­ma­zás­sal és meg­ölés­sel fenye­get­te meg. A férfi azon­nal futás­nak eredt, de a díler autó­já­val utol­ér­te, kiszállt, lerán­tot­ta a föld­re, majd több alka­lom­mal meg­ütöt­te fejét és test­szer­te meg­rug­dos­ta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett kopo­nyá­ja és mell­ka­sa zúzó­dott, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de csak a vélet­le­nen múlt, hogy a súlyo­sabb sérü­lés elma­radt.

A gya­nú­sí­tott­ról a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói meg­ál­la­pí­tot­ták azt is, hogy 2022. janu­ár köze­pe óta kábítószer-kereskedelemből tart­ja el magát, így az eljá­rást az önbí­rás­ko­dá­son és súlyos testi sér­tés kísér­le­tén kívül kábítószer-kereskedelem miatt is foly­tat­ják vele szem­ben.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-rendorok-a-bantalmazo-dilert