Főoldal » Archív » Letartóztatták az oroszlányi nő megölésével gyanúsított férfit

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. janu­ár 3-án elren­del­te annak az ötven­éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint Orosz­lá­nyon, egy lakás­ban, 2019. decem­ber 30. nap­ján 16 óra és 2019. decem­ber 31. nap­ján 06 óra 30 perc közöt­ti idő­ben meg­ölt egy har­minc­hat éves nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. decem­ber 30. nap­ján 16 óra és 2019. decem­ber 31. nap­ján 06 óra 30 perc között Orosz­lány­ban egy lakás­ban meg­ölt egy har­minc­hat éves, orosz­lá­nyi, haj­lék­ta­lan nőt. Az elkö­ve­tő recés élű, heggyel bíró kés­sel a nő nya­kát elvág­ta, mell­ka­sát és hasát több alka­lom­mal meg­szúr­ta. A sér­tett halá­lá­nak oka vér­zé­ses sokk volt, az elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a halál beáll­ta között köz­vet­len oksá­gi össze­füg­gés van.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a kihall­ga­tan­dó tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt sem­mi­sí­te­ne meg, vagy rej­te­ne el.