Főoldal » Archív » Letörte a sorompórudat, majd elhajtott

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt.

A vád­lott 2018. szep­tem­ber hónap végén a kora dél­utá­ni órák­ban a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Novaj­id­rány tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén, azon­ban későn ész­lel­te, hogy a vas­úti fél­so­rom­pó lezárt álla­po­tú, és a fény­so­rom­pó piros jel­zést ad.

A gép­jár­mű motor­ház­te­tő részé­vel neki­üt­kö­zött a fény­so­rom­pó­hoz tar­to­zó fél­so­rom­pó rúd­já­nak, ami az ütkö­zés követ­kez­té­ben letört. A nő meg­pró­bál­ta a sorom­pó­ru­dat a helyé­re vissza­il­lesz­te­ni, azon­ban ez nem sike­rült, így a meg­ron­gált sorom­pót hát­ra­hagy­va, a hely­szín­ről eltávozott.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van – arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa őt el a köz­úti járművezetéstől.