Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Letörte a sorompót, mert nem nyílt fel – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben, mert nem nyílt fel a par­ko­ló sorom­pó­ja, letör­te azt. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. októ­ber 16-án egy tata­bá­nyai áru­ház par­ko­ló­já­ból gép­ko­csi­val távoz­ni akart.  A par­ko­ló kijá­ra­tá­nál egy sorom­pó üze­mel, amely­nél érvé­nye­sí­te­ni lehet a pako­ló­je­gyet a fize­tést köve­tő­en, és ezál­tal fel­nyí­lik a sorom­pó. A férfi élet­tár­sa a gép­jár­mű­vet a sorom­pó előtt hagy­va az áru­ház előtt kifi­zet­te a par­ko­lá­si díjat, majd meg­pró­bál­ta érvé­nye­sí­te­ni a par­ko­ló­je­gyet, azon­ban azt a szá­mí­tó­gép nem érzé­kel­te. Idő­köz­ben a mögöt­tük lévő gép­jár­mű­vek­kel dudál­ni kezd­tek és kia­bál­tak. A férfi élet­tár­sa a sorom­pó­nál újra meg­pró­bál­ta érvé­nye­sí­te­ni a par­ko­ló­je­gyet, ismét siker­te­le­nül. Ezen fel­há­bo­rod­va a férfi a sorom­pó­hoz ment, a sorom­pó­ru­dat több alka­lom­mal meg­rán­gat­ta, ami­től a sorom­pó­rúd fel­nyílt, majd kisza­kadt a helyé­ről. Az elkö­ve­tő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat vagy meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

A ron­gá­lás­sal  a férfi 151.345,- forint kárt okozott.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak megtérítésére.