Főoldal » Hírek » Lézerrel elvakította a vadászpilótákat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen több rend­be­li köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt, aki a háza udva­rá­ról lézer­fényt kibo­csá­tó poin­ter­rel a kikép­zé­si gya­kor­la­tot vég­re­haj­tó három vadász­re­pü­lő­gép piló­ta­fül­ké­jé­be bevilágított.

A vád­irat sze­rint 2021. ápri­lis végén egy­mást köve­tő három napon, az éjsza­kai órák­ban a Magyar Hon­véd­ség három vadász­re­pü­lő­gép­pel kikép­zé­si gya­kor­la­tot haj­tott végre Tisza­ke­szi tele­pü­lés terü­le­te felet­ti lég­tér­ben 600 méter­től 2500 méte­rig ter­je­dő repü­lé­si magasságban.

A vád­lott laká­sá­nak udva­rá­ról a kikép­zé­si napo­kon egy zöld lézer­fényt kibo­csá­tó léze­res poin­ter­rel, alkal­man­ként leg­ke­ve­sebb 30 per­cig mind­há­rom vadász­re­pü­lő­gép piló­ta­fül­ké­jé­be bevi­lá­gí­tott. A lézer­fény a piló­ta­fül­kék üveg és plexi felü­le­te­in meg­tör­ve szó­ró­dott, és a piló­ták­nál pil­la­nat­nyi látás­vesz­tést, szem­káp­rá­zást okozott.

Az egyik alka­lom­mal a lézer­fény zava­ró hatá­sa olyan mér­té­kű volt, hogy a piló­ta a repü­lő­gép navi­gá­ci­ós fénye­it kikap­csol­ta annak érde­ké­ben, hogy a vád­lott a légi­jár­mű­vet szem elől tévessze.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a repü­lő­gép piló­ták éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a lézer poin­ter elkobzásával.