Főoldal » Archív » Ligetvédőt bántalmazott – az ügyészség vádirata alapján büntetést szabott ki a bíróság

A biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zó vád­lott a vád sze­rint tavaly júni­us­ban bán­tal­maz­ta a Liget­vé­dő cso­port egyik akti­vis­tá­ját. Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bíró­ság vele szem­ben nem jog­erő­sen 250 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2017 augusz­tu­sá­ban benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint a vád­lott biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott a Város­li­get­ben, a Köz­le­ke­dé­si Múze­um bon­tá­si mun­ká­la­tai miatt lezárt épí­té­si területen.

A Város­li­get meg­újí­tá­sá­ért pro­jekt ellen til­ta­ko­zó „Liget­vé­dő” cso­port egyik akti­vis­tá­ja 2016. júni­us 30-án dél­előtt til­ta­ko­zás­kép­pen fel­má­szott a már bon­tás alatt álló épü­let tete­jé­re. A biz­ton­sá­gi őrök fel­szó­lí­tot­ták, hogy hagy­ja el a tetőt, a férfi azon­ban ennek nem tett ele­get. Emi­att szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely­nek során a szin­tén a tetőn tar­tóz­ko­dó vád­lott ököl­lel gyom­ron ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től a föld­re esett és nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fenti tény­ál­lás alap­ján a biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zó fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolta.

Az ügy­ben eljá­ró Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a tény­ál­lást, és ezért - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott vég­zé­sé­vel - a vád­lot­tal szem­ben 250 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A dön­tés nem jogerős.