Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Lőfegyver és lőszer arzenál internetről – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő vadász­fegy­ve­rek tar­tá­sá­ra ren­del­ke­zett enge­déllyel, azon­ban elha­tá­roz­ta, hogy az inter­ne­ten vásá­rol­va olyan fegy­ve­re­ket fog gyűj­te­ni, ame­lyek szer­zé­se és tar­tá­sa jogellenes.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2010. ápri­li­sá­tól kez­dő­dő­en vadász­fegy­ve­rek tar­tá­sá­ra jogo­sí­tó enge­déllyel ren­del­ke­zett, vadász­vizs­gát, fegy­ver­is­me­re­ti vizs­gát tett. A lőfegy­ve­rek meg­szer­zé­sé­re, tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek­kel tisz­tá­ban volt, vásá­rolt is vadász lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket, amely fegy­ve­rek a fegy­ver­tar­tá­si enge­dély­be sza­bály­sze­rű­en bejegyeztek.

A fér­fi­nak idő­köz­ben a fegy­ve­rek annyi­ra meg­tet­szet­tek, hogy 2019. évtől elha­tá­roz­ta gyűj­tő lesz és inter­ne­tes hir­de­tők­től 2022. novem­ber végé­ig rend­sze­re­sen vásá­rolt külön­bö­ző típu­sú pisz­to­lyo­kat, pus­ká­kat, lősze­re­ket. Eze­ket a bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házá­ban tar­tott. A vád­lott össze­sen 42 db lőfegy­vert, 9 db hatás­ta­la­ní­tott fegy­vert, 1302 db lőszert, továb­bá több tűz­fegy­ver főda­ra­bot, ille­tő­leg hang­tom­pí­tó­kat vásá­rolt és tar­tott jogellenesen.

A hatás­ta­la­ní­tott fegy­ve­rek a hatás­ta­la­ní­tá­si módo­sí­tá­so­kat figye­lem­be véve meg­fe­le­lő szer­szá­mo­zott­ság, szak­mai tudás bir­to­ká­ban műkö­dő­ké­pes lőfegy­ver­ré alakíthatók.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a lőfegy­ve­rek és lősze­rek elkobzásával.