Főoldal » Hírek » Lőfegyvereket, régészeti leleteket gyűjtött egy férfi, de kábítószert is találtak nála - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li tar­tá­sá­val elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki­től az ott­ho­ná­ban tar­tott kuta­tás során szá­mos ille­gá­li­san tar­tott tárgy került elő.

A vád sze­rint a férfi fegyverzet-technikusi vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zett, így meg­volt a kézi lőfegy­ve­rek javí­tá­sá­hoz és átala­kí­tá­sá­hoz szük­sé­ges szak­ér­tel­me. A férfi 2021 tava­szán meg­vá­sá­rolt egy koráb­ban bevizs­gált lég­pus­kát, ame­lyet ott­ho­ná­ban lőfegy­ver­ré ala­kí­tott át, így az alkal­mas­sá vált nagyobb cső­tor­ko­la­ti ener­gi­á­jú löve­dék kilö­vé­sé­re. A vád­lott bir­to­ká­ból 2021 júli­u­sá­ban ezen kívül továb­bi 3 olyan lég­fegy­ver is elő­ke­rült, ame­lyek lőfegy­ver­nek minő­sül­nek, ugyan­ak­kor férfi azok­ra nem ren­del­ke­zett engedéllyel.

A vád­lott 2017. évtől kez­dő­dő­en rend­sze­re­sen kere­sett fém­de­tek­tor­ral a lakó­he­lye köze­lé­ben lévő terü­le­te­ken régé­sze­ti lele­te­ket. A férfi ezen tevé­keny­sé­ge során szá­mos 1711. év előt­ti idő­szak­ból szár­ma­zó, régé­sze­ti korú, és ezál­tal az állam tulaj­do­nát képe­ző – magyar, kelta és római - pénz­ér­mét, bronz­ko­ri hasz­ná­la­ti tár­gyat és ékszert szer­zett meg. A vád­lott által össze­gyűj­tött – kb. 2 ezer darab­ból álló - régé­sze­ti lelet érté­ke meg­ha­lad­ta a 2,8 mil­lió forintot.

A fér­fi­nál a 2021 júli­u­sá­ban tar­tott kuta­tás során azon­ban nem­csak lőfegy­ve­rek és régé­sze­ti lele­te­ket fog­lal­tak le, hanem több mint 150 gramm mari­hu­á­nát is, melyek ható­anyag­tar­tal­ma nem halad­ta meg a cse­kély mennyi­ség felső határát.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készítette.