Főoldal » Archív » Lőfegyverrel visszaélés és állatkínzás – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 19 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki enge­dély nél­kül tar­tott fegy­vert az ingat­la­nán, majd 2016. ápri­lis 11-én meg­lőtt azzal egy kutyát.

A 19 éves vád­lott egy isme­ret­len sze­mély­től Kecs­ke­mé­ten vásá­rolt egy átala­kí­tott lég­pus­kát és hozzá leg­alább 370 darab lég­fegy­ver löve­dé­ket. A lőfegy­ver­nek minő­sü­lő puska meg­szer­zé­sé­re és tar­tá­sá­ra nem volt enge­dé­lye, ennek elle­né­re több­ször lövöl­dö­zött vele a tanyá­ja udva­rán. A lég­fegy­ver löve­dé­kek enge­dély nél­kül is tart­ha­tó­ak vol­tak, ugyan­is nem minő­sül­tek lőszer­nek.

A vád­lott 2016. ápri­lis 11-én dél­után a tanyá­ján magá­hoz vette a fegy­vert és kiment az ingat­lan kapu­já­ba. Itt mint­egy 10 méter távol­ság­ra meg­lá­tott egy rott­wei­ler kutyát. A vád­lott cél­zot­tan egy­szer rálőtt az állat­ra, a löve­dék a kutya tüde­jé­be hatolt.

A lövés alkal­mas volt arra, hogy az állat­nak mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást vagy a pusz­tu­lá­sát okoz­za. A löve­dék lét­fon­tos­sá­gú szer­vet érin­tett, a kutya élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Az állat éle­tét csak azon­na­li orvo­si ellá­tás és gyógy­ke­ze­lés men­tet­te meg, a löve­dék okoz­ta sérü­lés az állat­nak szük­ség­te­len fáj­dal­mat is oko­zott. A cse­lek­ményt köve­tő­en a rend­őrök a vád­lott pus­ká­ját lefog­lal­ták.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­tén kívül állat­kín­zás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.