Főoldal » Hírek » Lőfegyvert és lőszereket hozott át a határon – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a koszo­vói fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki határ­át­lé­pé­se­kor lőfegy­vert és lősze­re­ket tar­tott magá­nál enge­dély nélkül.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a múlt szom­ba­ton, az éjfé­li órák­ban a gya­nú­sí­tott egy német honos­sá­gú jár­mű­vet vezet­ve jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra a Rösz­kei Határ­át­ke­lő­he­lyen. Az eljá­ró pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re tagad­ta, hogy nála bár­mi­lyen beje­len­té­si köte­le­zett­ség alá eső vám­áru volna, azon­ban a gép­jár­mű átvizs­gá­lá­sa­kor a pénz­ügy­őrök a hátsó ülés­sor előt­ti pado­zat­ban egy rej­tek­hely­re bukkantak.

A rej­tek­hely­ből 20 db lőszer, míg a gya­nú­sí­tott dere­kán lévő övtás­ká­ból egy lőfegy­ver került elő, melyek beho­za­ta­lá­ra a férfi enge­déllyel nem rendelkezett.

A lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be.