Főoldal » Hírek » Lopás foggal, körömmel- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves nő ellen sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy kis­ko­rú lánnyal együtt 2020. júli­us máso­dik felé­ben Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban lévő egyik ruhá­za­ti bolt­já­ba men­tek, kivá­lasz­tot­tak két darab far­mer­nad­rá­got és bevit­ték a pró­ba­fül­ké­be.

A kis­ko­rú lány a foga­i­val a nad­rá­gok­ról eltá­vo­lí­tot­ta az áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket, – ami dolog elle­ni erő­szak­nak szá­mít – ezután a far­me­re­ket a tás­ká­juk­ba rej­tet­ték, és fize­tés nél­kül távoz­tak, azon­ban, ami­kor az üzlet előt­ti lép­csőn jár­tak, a biz­ton­sá­gi őr utá­nuk szólt, hogy áll­ja­nak meg, erre a tás­ká­ju­kat eldob­va, mind­ket­ten futás­nak ered­tek. Végül mégis vissza­jöt­tek a bolt­hoz, és a biz­ton­sá­gi őrrel meg­vár­ták a kiér­ke­ző rend­őrö­ket.

A lopás­sal oko­zott 10 000 Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gű kár tel­jes mér­ték­ben meg­té­rült, mivel a kis­ko­rú lány olyan óva­to­san szed­te ki az áru­vé­dő­ket, hogy a ter­mé­kek sérü­lés­men­te­sek marad­tak.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel, míg a kis­ko­rú gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tő­el­já­rás meg­szün­te­té­sé­ről ren­del­ke­zett meg­ro­vás alkal­ma­zá­sá­val.