Főoldal » Archív » Lopni indultak - kegyetlenül öltek

Fel­leb­be­zést nyúj­tott be a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kú íté­le­té­vel szem­ben azon vád­lot­tak ter­hé­re, akik áldo­za­tuk­tól ellop­ták mobil­te­le­fon­ját, majd bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel meg­öl­ték.

A haj­lék­ta­lan mar­ca­li fér­fi­ak az őket jól isme­rő, egye­dül­ál­ló sér­tet­tet azért keres­ték fel laká­sán, hogy közös ita­lo­zás, kár­tyá­zás során – figyel­mét elte­rel­ve – mobil­te­le­fon­ját ellop­ják. A tele­fon meg­szer­zé­sét köve­tő­en a kár­tya­já­ték foly­ta­tó­dott, azon­ban erő­szak­kal vég­ző­dött: a vád­lot­tak a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­ték, meg­ta­pos­ták, majd a maga­te­he­tet­len­né vált asszonyt meg­alá­zó hely­zet­ben, lemez­te­le­nít­ve, a szoba pad­ló­ján fekve sor­sá­ra hagy­ták. A durva bán­tal­ma­zás foly­tán az áldo­zat éle­tét vesz­tet­te.

A hatá­lyon kívül helye­zés foly­tán meg­is­mé­telt eljá­rás­ban az első­fo­kú bíró­ság külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint lopás vét­sé­ge miatt a vád­lot­ta­kat 18 év, illet­ve 19 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – a Somogy Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va – mind­két vád­lott­ra élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va a vád­lot­ta­kat a lopás vét­sé­ge miatt emelt vád alól fel­men­tet­te, meg­ál­la­pít­va, hogy tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­tést követ­tek el, amely idő­köz­ben elévült. Egye­bek­ben az első­fo­kú dön­tést hely­ben­hagy­ta.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a rész­be­ni fel­men­tés miatt, illet­ve a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt fel­leb­be­zett.