Főoldal » Hírek » Lopott a biztonsági őr - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben, aki a nála leadott tás­ká­ból kilop­ta a pénztárcát.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a sér­tett hölgy 2022 decem­be­ré­ben vásá­rolt egy győri áru­ház­ban, azon­ban a vásár­lást köve­tő­en a tás­ká­ját, benne pénz­tár­cá­já­val a bevá­sár­ló kocsi­ban felej­tet­te. Az őt köve­tő vásár­ló a tás­kát meg­ta­lál­ta és azt a biz­ton­sá­gi őrnél leadta.

A 36 éves biz­ton­sá­gi őr a tás­kát átvet­te és maga mellé rakta az asz­tal alat­ti polc­ra. Ezt köve­tő­en azon­ban a tás­kát átku­tat­ta és abból a sér­tett pénz­tár­cá­ját kivet­te, majd azt a biz­ton­sá­gi őrök pihe­nő­jé­be vitte. Itt a tár­cá­ból kivet­te a sér­tett bank­kár­tyá­ját és a pénz­tár­cá­ban tar­tott több mint fél mil­lió forin­tot majd azt a hűtő­szek­rény alá rejtette.

Idő­köz­ben a sér­tett ész­re­vet­te a tás­ká­ja eltű­né­sét, vissza­tért a bolt­ba, ahol a terü­le­ti veze­tő segít­sé­gé­vel az őrszo­bá­ban meg­ta­lál­ták a pénzt és a bank­kár­tyát is, így azo­kat a sér­tett a tás­ká­val együtt visszakapta.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.