Főoldal » Archív » Lopott állatok és bizonytalan eredetű hús egy mezőberényi hentesnél - Fotóval és videóval

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, 5 rend­be­li egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint 2 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 65 éves mező­be­ré­nyi férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek az  állat­tar­tó tele­pén lopott szar­vas­mar­há­kat és juho­kat, a  hen­tes­üz­le­té­ben pedig bizony­ta­lan ere­de­tű húso­kat találtak.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy 2017. év folya­mán a gya­nú­sí­tott – aki­nek Mező­be­rény­ben állat­tar­tó tele­pe és hen­tes­üz­le­te is van – két tár­sá­val együtt egy bél­me­gye­ri és egy gyo­ma­end­rő­di tanyá­ról 2-2 db szar­vas­mar­hát, egy gyu­lai tanyá­ról pedig 35 db juhot tulaj­do­ní­tott el. A gya­nú­sí­tott tele­pén eze­ken felül 4 olyan szar­vas­mar­hát is talál­tak, ame­lye­ket ismer­te­len sze­mé­lyek tulaj­do­ní­tot­tak el. Az ello­pott szar­vas­mar­hák közül a gya­nú­sí­tott öt állat fülé­ben lévő kro­tá­li­át, fül­szá­mot eltá­vo­lí­tot­ta és a  koráb­ban tulaj­do­ná­ban álló álla­tok fül­szá­ma­i­val cse­rél­te ki. Az eltu­laj­do­ní­tott álla­tok nagy részét a rend­őr­ség lefog­lal­ta és a tulaj­do­no­sok részé­re visszaadta.

A rend­őr­ség­gel együtt a Békés Megyei Kor­mány­hi­va­tal szak­em­be­rei is hely­szí­ni szem­lét tar­tot­tak, amely­nek során a gya­nú­sí­tott hen­tes­üz­le­té­ben 600 kg olyan sertés-, marha- és bir­ka­húst talál­tak, amely­nek ere­de­tét a gya­nú­sí­tott nem tudta igazolni.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, ille­tő­leg a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

A hely­szí­ne­lés során készült rend­őr­sé­gi fotók és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lopott-allatok-es-bizonytalan-eredetu-hus