Főoldal » Hírek » Lopott árammal termesztette a vadkendert – FOTÓKKAL – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bün­tet­len férfi ellen, aki a vád sze­rint azért lopta az ára­mot, hogy azzal biz­to­sít­sa házá­ban a vad­ken­der ter­mesz­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­le­ket.

A vád sze­rint a férfi 2018-ban kül­föld­ről vásá­rolt 40 db kan­na­bisz magot, azo­kat elül­tet­te, fel­ne­vel­te és sza­po­rí­tot­ta, majd a kifej­lő­dött növény­egye­dek­ből nyert, kan­na­biszt tar­tal­ma­zó kábí­tó­szert elfo­gyasz­tot­ta. A férfi egyé­ni fogyasz­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból 2020-ban már közel 100 tő kan­na­bisz növény­egye­det ter­mesz­tett Békés megyei lakó­he­lyén. A rend­őrök 2020. feb­ru­ár 26-án tar­tot­tak szem­lét a hely­szí­nen, mely­nek során lefog­lal­tak 98 tő, 15-236 cm közöt­ti magas­sá­gú kan­na­bisz növény­egye­det, a növény­egye­dek­ből vissza­ma­radt szá­raz növé­nyi tör­me­lé­ket, vala­mint több, a kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez hasz­nált esz­közt, így hősu­gár­zó­kat, lám­pá­kat és fény­csö­ve­ket. A férfi vize­let­min­tá­ja a kan­na­bisz fogyasz­tá­sán túl amfe­ta­min tar­tal­mú speed fogyasz­tá­sát is jelez­te.

A férfi a kan­na­bisz magok meg­vá­sár­lá­sá­val egy­ide­jű­leg, 2018 augusz­tu­sá­ban a tulaj­do­ná­ban álló, egy Békés megyei kis­te­le­pü­lé­sen lévő, csa­lá­di ház­ban ille­gá­lis átala­kí­tást vég­zett az elekt­ro­mos háló­za­ton annak érde­ké­ben, hogy méret­len áram­mal működ­tes­se az épü­let­ben talál­ha­tó nagy tel­je­sít­mé­nyű fogyasz­tó­kat, ame­lyek a kábí­tó­szer ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges fel­té­te­le­ket, így pél­dá­ul a meg­fe­le­lő hőmér­sék­le­tet, pára­tar­tal­mat, vala­mint fény­vi­szo­nyo­kat biz­to­sí­tot­ták. A férfi a sza­bály­ta­lan áram­vé­te­le­zés­sel 750.000.-Ft-ot meg­ha­la­dó kárt oko­zott az áram­szol­gál­ta­tó részé­re.

A járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, koboz­za el a lefog­lalt kábí­tó­szert és az annak ter­mesz­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket, vala­mint köte­lez­ze őt az áram­szol­gál­ta­tó kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re és a nyo­mo­zás során fel­me­rült, 900.000.-Ft-ot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozel-100-to-kendert-foglaltak-le-a-rendorok