Főoldal » Hírek » Lopott árammal üzemelt a pékség – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy Pécs mel­let­ti tele­pü­lé­sen pék­sé­get üze­mel­te­tő férfi ellen, aki lopta az áramot.

A vád­irat sze­rint a férfi egy bérelt helyi­ség­ben pék­sé­get üze­mel­te­tett a tele­pü­lé­sen. 2022 októ­be­rét meg­elő­ző­en meg­bí­zott egy isme­ret­le­nül maradt sze­mélyt azzal, hogy az üzlet fogyasz­tás­mé­rő­jét ala­kít­sa át úgy, hogy alkal­mas legyen sza­bály­ta­lan áramvételezésre.

Az átala­kí­tott fogyasz­tás­mé­rő­vel a vád­lott 2022 októ­be­re és 2023 júli­u­sa között sza­bály­ta­la­nul véte­le­zett ára­mot, amely­nek érté­ke meg­ha­lad­ta a 11 mil­lió forintot.

A vád­lott cse­lek­mé­nye jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben meg­té­rí­tet­te az áram­szol­gál­ta­tó­nak oko­zott kárt. Ilyen eset­ben az öt évnél nem súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő a büntetés.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.