Főoldal » Hírek » Lopott aranygranulátumot olvasztottak aranytömbökké - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy három­ta­gú tár­sa­ság­gal szem­ben, akik 2022 már­ci­u­sá­ban arany­gra­nu­lá­tu­mot lop­tak el egy XXII. kerü­le­ti telep­hely­ről, amit egyi­kük – kihasz­nál­va ilyen isme­re­te­it – arany­töm­bök­ké olvasz­tott.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott - egy 45 éves férfi - üzle­ti kap­cso­lat­ban állt egy ékszer­ké­szí­tő cég veze­tő­jé­vel. A férfi az isme­ret­ség­ből adó­dó­an hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­zett a cég XXII. kerü­le­ti telep­he­lyén, vala­mint tisz­tá­ban volt az arany fino­mí­tá­sá­nak kémi­ai folya­ma­ta­i­val is. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a telep­hely­ről arany­gra­nu­lá­tu­mot fog sze­rez­ni, és ebbe a ter­vé­be beavat­ta 43 éves isme­rő­sét is, akit egy­út­tal azzal bízott meg, hogy sze­rez­zen továb­bi segít­sé­get.

A terv­be bevont férfi 26 éves volt mun­ka­tár­sát keres­te meg, aki­nek a köz­re­mű­kö­dé­sé­ért anya­gi ellen­szol­gál­ta­tást ígért, majd 2022. már­ci­us 9-én, haj­nal­ban, a XXII. kerü­le­ti telep­hely­hez men­tek. A két férfi betör­te az egyik eme­le­ti abla­kot, majd az egyi­kük beju­tott a telep­hely­re, ahon­nan egy 25 lite­res üveg palack­ban tárolt, salét­rom­sav­ba ázta­tott, több mint 1 kilo­gramm töme­gű és 14.000.000 forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű arany­gra­nu­lá­tu­mot lopott el. Az arany­gra­nu­lá­tu­mot ezután átad­ták a fel­buj­tó­nak, aki azt egy másik buda­pes­ti telep­he­lyen kettő darab arany­tömb­bé olvasz­tot­ta.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három fér­fit - mint fel­buj­tót, tet­test és bűn­se­gé­det - jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az arany­gra­nu­lá­tum meg­ol­vasz­tá­sa és az olva­dék for­má­ba önté­se lát­ha­tó: 

https://fb.watch/ijc4gOaZ-G/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-felbujto-es-a-tettes-is-orizetben