Főoldal » Hírek » Lopott és hamis recepteket próbált beváltani - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki lopott, illet­ve hamis recep­tek­kel pró­bált erős gyógy­sze­rek­hez jutni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019 novem­ber és 2020 júni­us között nagy­ká­tai, heve­si, dányi és tóal­má­si gyógy­szer­tá­rak­ban jelent meg papír alapú recep­tek­kel. Azok­kal igen erős nyug­ta­tó, alta­tó és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó sze­re­ket akart kiváltani.

A vénye­ket azon­ban koráb­ban üre­sen lop­ták el jász­be­ré­nyi és buda­pes­ti kór­há­zak­ból, illet­ve egy buda­pes­ti házi­or­vo­si ren­de­lő­ből. Ezen túl azo­kon az orvo­si pecsé­tek és alá­írá­sok hami­sít­vá­nyok vol­tak, azon­ban azok egy részé­nél ez csak utó­la­gos ellen­őr­zés során derült ki.

Az elkö­ve­tő­nek jórészt sike­rült bevál­ta­nia a recepteket.

Az ügy­ben a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.