Főoldal » Archív » Lopott és rabolt a siófoki páros - vádemelés

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a huszon­hét éves fér­fi­val és húsz­éves nővel szem­ben, akik azért bán­tal­maz­tak egy fér­fit Sió­fo­kon, hogy elve­gyék az érté­ke­it.

A vád sze­rint a két vád­lott élet­társ­ként lakott együtt Sió­fo­kon, ahol elő­ször csak kisebb súlyú vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt követ­tek el, ami­kor egy áru­ház­ból fize­tés nél­kül pró­bál­tak több, mint 50.000,-Ft érté­kű áru­val távoz­ni, azon­ban a biz­ton­sá­gi­ak tet­ten érték őket.

Ezután, 2020 ápri­li­sá­ban, alkal­mi isme­ret­sé­get kötöt­tek a sér­tet­tel, akit a laká­suk­ra csal­tak, mivel tud­ták, hogy a sér­tett­nél van kész­pénz, ugyan­is a férfi a jelen­lé­tük­ben adta zálog­ba a tele­fon­ját. A vád­lot­tak laká­sá­ra érve a sér­tet­tet elő­ször a nő ütöt­te meg, majd a férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon nekik pénzt. A sér­tett ekkor félel­mé­ben a nála lévő kész­pénz egy részét átad­ta, majd meg­pró­bált kifut­ni a lakás­ból, de a vád­lot­tak eláll­ták az útját, és a lakás­ban újra bán­tal­maz­ták.

A sér­tett ezután ismé­tel­ten meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de a vád­lot­tak a lakás előt­ti folyo­són utol­ér­ték, majd ismét meg­ver­ték. A lakás­ba erő­szak­kal vissza­vitt sér­tett ekkor már az éle­tét félt­ve vala­mennyi érté­két – így a nála lévő kész­pénzt és három darab mobil­te­le­font – átad­ta a páros­nak, akik végül elen­ged­ték a könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett fér­fit.

A vád­lot­ta­kat az eset után rövid­del elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a rend­őrök, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­su­kat is elren­del­te.

Az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy.  amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben hét év hat hónap­ban, míg a nővel szem­ben öt évben álla­pít­sa meg.